PERTINENÇA

PERTINENÇA

El documental d’assaig Pertinença ha estat guardonat amb dos premis al festival internacional “FIGUEIRA FILM ART 2018”

MILLOR DOCUMENTAL LLARGMETRATGE

MILLOR FOTOGRAFIA

http://www.figueiranahora.com/sociedade/filmes-alemao-e-espanhol-venceram-figueira-film-art

 

Tractament

Pertinença és un treball que configura abstracció i pura percepció, argumentació i reflexió, realitat i ficció. Ficció entesa com a projecció mental d’un imaginari que nodreix la pròpia realitat.

El projecte neix de l’observació de l’activitat humana dins del nostre patrimoni natural. Sorgeix com a necessitat de cercar les claus d’identitat i pertinença d’aquell territori que ens defineix.

Volem transportar l’espectador, en un viatge emocional i de coneixement, a l’experiència més íntima i humana de la percepció i el procés creatiu, i descobrir com un fenomen, malgrat la seva aparent impenetrabilitat, pot arribar a manifestar-se en una dimensió sensual, tortuosa, poètica o espiritual.

Síntesi

“Pertinença” presenta la recerca vital d’un escriptor que viu de la forma més bàsica possible. Es tracta d’un home que s’autoexclou en una fugida gairebé extrema cap a un estil de vida de més harmonia amb la natura.

Potser mostrem l’últim poeta davant la resistència d’un món que s’esvaeix.

“Pertinença” és la voluntat de reconeixement d’allò a què pertanyem.

Una interrogació sobre el sentit del que és “propi” i el que és “aliè” en un món globalitzat.

Treatment

Pertinença (Belonging) is a work that shapes abstract and pure perception, reasoning and reflection, reality and fiction. Fiction understood as a mental projection of an imaginary projection that nourishes reality.

The project was born from the observation of human activity within our natural heritage. It arises as a need for finding the keys of identity and belonging of a territory that defines us.

We transport the viewer on an emotional journey for knowledge, the most intimate and human experience of perception and the creative process, and discover as a phenomenon, despite its apparent impenetrability, that it can manifest itself in a sensual, winding, poetic or spiritual dimension.

Synthesis

“Belonging” shows the life research of a poetry writer who lives as simply as possible. It is about a man who excludes himself in an almost extreme flight to a lifestyle in greater harmony with nature.

Perhaps we are showing the last poet against the resistance of a world that is dying out.

“Belonging” is the desire for recognition of that to which we belong.

An interrogation about the meaning of “oneself” and “the other” in a globalised world.

Crónica de una experiencia estética

Pertinença (pertenencia) propone conocer que significa vivir una “experiencia estética”, puesto que esta cuando se produce amplía el horizonte mucho más allá de la experiencia personal.

Síntesis

“Pertenencia” presenta la búsqueda vital de un escritor que vive de la forma más básica posible. Se trata de un hombre que se autoexcluye en una fuga casi extrema hacia un estilo de vida de mayor armonía con la naturaleza.

Quizás mostramos el último poeta ante la resistencia de un mundo que se desvanece.

Pertenencia es la voluntad de reconocimiento de aquello a que pertenecemos.

Una interrogación sobre el sentido de lo “propio” y el que es “ajeno” en un mundo globalizado.

Chronique d’une expérience esthétique

Pertinença (appartenance) propose connaître celui qui signifie habiter une “expérience esthétique”, puisque cette quand se produit élargit l’horizon beaucoup au delà de l’acquis personnel.

« Appartenance » est la volonté de reconnaissance de ce à quoi nous appartenons.

Une interpellation sur le sens de ce qui nous est « propre » et de ce qui est d’« autrui » dans un monde globalisé.

Une interrogation à l’être humain sur la dépossession de la nature.